ชาวจีนมาเลย์แห่ผ้าพระบฏขึ้นพระธาตุเมืองคอน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

 

วันที่ 9 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีชาวมาเลเซียที่นับถือศาสนาพุทธจากรัฐปีนัง เคด้า เปอร์ลิส เดินทางด้วยรถบัสจำนวน 31 คัน ประมาณ 1,200 คน เข้ากราบไหว้สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ โดยมีการนำผ้าพระบฏผืนยาวสีเหลืองจีวรเดินเป็นขบวนจากลานโพธิ์แห่รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และภายในวิหารทับเกษตร รวมทั้งสักการะพระพุทธรูปภายในวิหารทรงม้าและร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งมีการสรงน้ำขอพรพระพุทธสิหิงค์จำลอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ด้วยเดินทางด้วยรถบัสจำนวนมากมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

นายเฉิน กล่าวผ่านล่ามว่า ชาวมาเลเซียที่เดินทางมาครั้งนี้ จะมีทั้งเชื้อสายไทยและเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยทุกคนมีความเชื่อว่า จะต้องเดินทางมากราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชปีละ 1 ครั้ง จนครบ 9 ปี หลังตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ มีโชคลาภ และชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ในขณะที่บางครอบครัวที่บรรพบุรุษเป็นคนไทยได้นำบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

“บางคนมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งในแต่ละปีจะเดินทางมาไม่ต่ำกว่า 20 คัน รถบัส สำหรับปีนี้ จะมีทยอยเดินทางมาทุกเสาร์ อาทิตย์ โดยแวะที่วัดพระมหาธาตุฯ ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง จากนั้นแวะรับประทานอาหาร ซื้อเครื่องประดับและสินค้าหัตถกรรม เดินทางกลับไปพักค้างคืนที่ อ.หาดใหญ่ หรือในตัวเมืองสงขลา” นายเฉินกล่าวผ่านล่าม

201604091444436-20041020143405

ด้านนายจีรวัฒน์ นาวัง มัคคุเทศก์ชาวไทย กล่าวว่า ในวันที่ 15-16 เมษายน 2559 จะมีชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยที่นับถือศาสนาพุทธคณะใหญ่เดินทางโดยรถบัสประมาณ 40-50 คัน หรือ 1,600-2,000 คน นำบุตรมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นประเพณีและความเชื่อที่คนกลุ่มดังกล่าวได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

“หลังจากที่ชาวมาเลเซียที่นับถือศาสนาพุทธทราบว่าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและมีการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งพบหลักฐานว่ามีอายุกว่าพันปี ยิ่งทำให้พลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธามีมากขึ้นไปอีก แม้อยู่ในช่วงบูรณะ ก็ไม่ได้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียลดความศรัทธาลงแต่อย่างใด เพราะเชื่อว่าโบราณสถานย่อมมีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อนักแสวงบุญชาวมาเลเซียที่อาจจะทำให้ลดจำนวนลง คือ ปัญหาการนำรถบัสข้ามแดนจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมาย จึงต้องมีการเช่ารถบัสของไทยอีกทอดหนึ่งในราคาคันละ 13,000-15,000 บาทต่อวัน ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น พวกตนจึงได้มีหนังสือเรียกร้องไปยังกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้มีการผ่อนผันหรืออนุโลมให้รถบัสจากประเทศมาเลเซียเข้ามาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเฉพาะในช่วงระยะเวลา 3 เดือน คือ มีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านจังหวัดสงขลา มายังจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ปีละกว่า 1,600 ล้านบาท” นายจีรวัฒน์ กล่าว

201604091444435-20041020143405

นายวรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559  ดังนี้ ด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวก ได้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ทั้งเที่ยวไป และเที่ยวกลับ ตลอดช่วงเทศกาล ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง  โดยสำนักงานขนส่งฯ ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกันมิให้ผู้โดยสาร  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน  2559 ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีฯ จนกว่ารถโดยสารประจำทาง จะออกจากสถานีขนส่งฯหมด และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง