สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในงาน “เสวนาอาชีวะทางเลือก เพื่ออนาคต ตอบโจทย์ ประเทศไทย” ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพฯ ว่า ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิต ภาคบริการและการเป็นผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ วันนี้คงต้องปรับเปลี่ยนจากอาชีวศึกษาเป็นเคยเป็นทางเลือกทางการศึกษา แต่เป็นทางหลักเพื่ออนาคตของนักเรียน นักศึกษา และเป็นอนาคตของประเทศชาติ โดยมีภาคเอกชนจะเป็นตัวนำในการร่วมผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคแรงงาน ทุกวันนี้อาชีวศึกษามีเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศที่เป็นผู้นำด้านอาชีวศึกษา และในประเทศจากสถานประกอบการภายใต้เครือข่ายการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคน อ.กรอ.อศ.) โดยการทำงานแบบบูรณาการกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ