โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 องคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 10 องคมนตรี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่คณะองคมนตรีได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ดังนี้ 1.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองคมนตรี 2.นายเกษม วัฒนชัย เป็นองคมนตรี 3.นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นองคมนตรี 4.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นองคมนตรี 5.นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี 6.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นองคมนตรี 7.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข เป็นองคมนตรี 8.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นองคมนตรี 9.พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็นองคมนตรี 10.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นองคมนตรี


ประกาศ ณ วันที่ 6 ธ.ค.2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี