‘บิ๊กตู่’ให้โอวาทเยาวชนปลุกแสดงพลังคนรุ่นใหม่ ปลื้มเด็กไทยสนใจเศรษฐกิจพอเพียง

“บิ๊กตู่” ให้โอวาทเยาวชนโครงการหุ้นส่วน จี 77 ปลื้มเด็กไทยสนใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนะนำไปปรับใช้ในชีวิต เพื่อพัฒนาประเทศ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนเยาวชนในโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับเยาวชนของกลุ่ม 77 เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อรับฟังโอวาท

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยินดีที่ทราบว่าเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้ ผ่านการคัดเลือกมาจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พวกเรามีความสนใจและเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันเยาวชนจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 ที่มาเข้าร่วมค่ายเยาวชนก็เดินทางมาจากประเทศซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเน้นหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือ ในการแก้ไขปัญหา เราต้องเข้าใจปัญหาและเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ก่อน จากนั้นจึงเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ปัญหาโดยมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ สร้างความเข้มแข็งให้กับคนและชุมชน ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า ต้องให้เกิดการระเบิดจากข้างใน นั่นคือ ทำให้คนในพื้นที่เข้าใจและต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเอง การพัฒนาจึงจะบังเกิดผลและยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันต่อไป และเมื่อได้ประโยชน์จากการนำไปปรับใช้แล้ว ก็อยากให้แบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าวให้เพื่อนๆ ในชุมชนและสังคมรอบข้างต่อไป และอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของตัวเราทุกคนว่าเรามีส่วนเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ ถ้าเรามีความตั้งใจ อดทน และไม่ย่อท้อ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมิใช่เรื่องของใคร หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่พวกเราทุกคนและทุกประเทศต้องร่วมมือกัน เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ ช่วยกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมเกลียว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เด็กและเยาวชนจะต้องมีบทบาทสำคัญ จะต้องร่วมมือกันแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน