ประกาศแล้ว! แต่งตั้งตำรวจ 319 ราย เดชณรงค์-สุเทพ-รุ่งโรจน์ นั่ง รอง ผบ.ตร.

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (๑๒ มกราคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน ๓๑๙ ราย มีรายละเอียดดังนี้

6

7

8

อ่านรายชื่อต่อทั้งหมดที่นี่