โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 147 ราย (คลิกอ่านรายชื่อทั้งหมด)

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (๑๒ มกราคม)ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจํานวน ๑๔๗ ราย ดังนี้

๑. พลตํารวจโท กวี สุภานันท์ เป็น พลตํารวจเอก
๒. พลตํารวจโท เดชา ชวยบุญชุม เป็น พลตํารวจเอก
๓. พลตํารวจโท ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็น พลตํารวจเอก
๔. พลตํารวจโท รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็น พลตํารวจเอก
๕. พลตํารวจโท สุชาติ ธีระสวัสดิ์ เป็น พลตํารวจเอก
๖. พลตํารวจโท สุวิระ ทรงเมตตา เป็น พลตํารวจเอก
๗. พลตํารวจตรี กิตติพงษ์ เงามุข เป็น พลตํารวจโท
๘. พลตํารวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง เป็น พลตํารวจโท
๙. พลตํารวจตรี จตุพล ปานรักษา เป็น พลตํารวจโท
๑๐. พลตํารวจตรี จารุวัฒน์ ไวศยะ เป็น พลตํารวจโท
๑๑. พลตํารวจตรี ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ เป็น พลตํารวจโท
๑๒. พลตํารวจตรี ชินภัทร สารสิน เป็น พลตํารวจโท
๑๓. พลตํารวจตรี โชติกร สีมันตร เป็น พลตํารวจโท
๑๔. พลตํารวจตรี ติณภัทร ภุมรินทร์ เป็น พลตํารวจโท
๑๕. พลตํารวจตรี เทพ อมรโสภิต เป็น พลตํารวจโท
๑๖. พลตํารวจตรี นพดล เผือกโสมณ เป็น พลตํารวจโท
๑๗. พลตํารวจตรี พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ เป็น พลตํารวจโท
๑๘. พลตํารวจตรี รณศิลป์ ภู่สาระ เป็น พลตํารวจโท
๑๙. พลตํารวจตรี รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ เป็น พลตํารวจโท
๒๐. พลตํารวจตรี วิฑูรย์ นิติวรางกูร เป็น พลตํารวจโท
๒๑. พลตํารวจตรี วิศณุ ม่วงแพรสี เป็น พลตํารวจโท
๒๒. พลตํารวจตรี สมหมาย กองวิสัยสุข เป็น พลตํารวจโท
๒๓. พลตํารวจตรี สรศักดิ์ เย็นเปรม เป็น พลตํารวจโท
๒๔. พลตํารวจตรี สัญชัย ไชยอําพร เป็น พลตํารวจโท
๒๕. พลตํารวจตรี สาคร ทองมุณี เป็น พลตํารวจโท
๒๖. พลตํารวจตรี สาโรช นิ่มเจริญ เป็น พลตํารวจโท
๒๗. พลตํารวจตรี สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น เป็น พลตํารวจโท

๒๘. พลตํารวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็น พลตํารวจโท
๒๙. พลตํารวจตรี อดิศร์ งามจิตสุขศรี เป็น พลตํารวจโท
๓๐. พลตํารวจตรี อิทธิพล พิริยะภิญโญ เป็น พลตํารวจโท
๓๑. พันตํารวจเอก อิทธิศักดิ์ กรินชัย เป็น พลตํารวจตรี
๓๒. พันตํารวจเอก กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ เป็น พลตํารวจตรี
๓๓. พันตํารวจเอก กฤษฎา แก้วจันดี เป็น พลตํารวจตรี
๓๔. พันตํารวจเอก กิตติกร บุญสม เป็น พลตํารวจตรี
๓๕. พันตํารวจเอก คเณศ บุญเกษมสันติ เป็น พลตํารวจตรี
๓๖. พันตํารวจเอก จรัญฌิ์ เริงธรรม เป็น พลตํารวจตรี
๓๗. พันตํารวจเอก จักรพร แท่นทอง เป็น พลตํารวจตรี
๓๘. พันตํารวจเอก ฉัตรพัฒน์ จารุเรืองพงศ์ เป็น พลตํารวจตรี
๓๙. พันตํารวจเอก เฉลิมพล จินตรัตน์ เป็น พลตํารวจตรี
๔๐. พันตํารวจเอก ชยพจน์ หาสุณหะ เป็น พลตํารวจตรี
๔๑. พันตํารวจเอก ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี
๔๒. พันตํารวจเอก ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม เป็น พลตํารวจตรี
๔๓. พันตํารวจเอก ชูฉัตร ธารีฉัตร เป็น พลตํารวจตรี
๔๔. พันตํารวจเอก ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น พลตํารวจตรี
๔๕. พันตํารวจเอก ณพวัฒน์ อารยางกูร เป็น พลตํารวจตรี
๔๖. พันตํารวจเอก ณรงค์ ทรัพย์เย็น เป็น พลตํารวจตรี
๔๗. พันตํารวจเอก ณรงค์ ศุภเอม เป็น พลตํารวจตรี
๔๘. พันตํารวจเอก ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ เป็น พลตํารวจตรี
๔๙. พันตํารวจเอก ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ เป็น พลตํารวจตรี
๕๐. พันตํารวจเอก ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ เป็น พลตํารวจตรี
๕๑. พันตํารวจเอก ดุสิต สมศักดิ์ เป็น พลตํารวจตรี
๕๒. พันตํารวจเอก ไตรศูล เนียมทรัพย์ เป็น พลตํารวจตรี
๕๓. พันตํารวจเอก ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร เป็น พลตํารวจตรี
๕๔. พันตํารวจเอก ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ เป็น พลตํารวจตรี
๕๕. พันตํารวจเอก ทัศนา แสงงาม เป็น พลตํารวจตรี
๕๖. พันตํารวจเอก ทิวา บุญดําเนิน เป็น พลตํารวจตรี
๕๗. พันตํารวจเอก ทีฆโชติ สุวรรณาคม เป็น พลตํารวจตรี
๕๘. พันตํารวจเอก ทีป ราญสระน้อย เป็น พลตํารวจตรี
๕๙. พันตํารวจเอก ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ เป็น พลตํารวจตรี

๖๐. พันตํารวจเอก ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ เป็น พลตํารวจตรี
๖๑. พันตํารวจเอก นพดล ศรสําราญ เป็น พลตํารวจตรี
๖๒. พันตํารวจเอก บัญชา ปั้นประดับ เป็น พลตํารวจตรี
๖๓. พันตํารวจเอก บุญญสิทธิ์ ว่องไว เป็น พลตํารวจตรี
๖๔. พันตํารวจเอก บุญทวี โตรักษา เป็น พลตํารวจตรี
๖๕. พันตํารวจเอก บุณยรัสน์ พุกกะเวส เป็น พลตํารวจตรี
๖๖. พันตํารวจเอก ประทักษ์ เจริญศิลป์ เป็น พลตํารวจตรี
๖๗. พันตํารวจเอก ประสาน บุญเหมือน เป็น พลตํารวจตรี
๖๘. พันตํารวจเอก ประเสริฐ เงินยวง เป็น พลตํารวจตรี
๖๙. พันตํารวจเอก ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ เป็น พลตํารวจตรี
๗๐. พันตํารวจเอก ปราบพาล มีมงคล เปน็ พลตํารวจตรี
๗๑. พันตํารวจเอก ปริญญา วิศิษฐฎากุล เป็น พลตํารวจตรี
๗๒. พันตํารวจเอก ปรีชา วิมลไชยจิต เป็น พลตํารวจตรี
๗๓. พันตํารวจเอก ปรีดา เปี่ยมวารี เป็น พลตํารวจตรี
๗๔. พันตํารวจเอก ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี เป็น พลตํารวจตรี
๗๕. พันตํารวจเอก พงศ์ธร สุโฆสิต เป็น พลตํารวจตรี
๗๖. พันตํารวจเอก พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร เป็น พลตํารวจตรี
๗๗. พันตํารวจเอก พงษ์ศิริ สวนแก้ว เป็น พลตํารวจตรี
๗๘. พันตํารวจเอก พรหมณัฏฐเขต ฮามคําไพ เป็น พลตํารวจตรี
๗๙. พันตํารวจเอก ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ เป็น พลตํารวจตรี
๘๐. พันตํารวจเอก ไพโรจน์ บุญเต็ง เป็น พลตํารวจตรี
๘๑. พันตํารวจเอก ไพศาล ลือสมบูรณ์ เป็น พลตํารวจตรี
๘๒. พันตํารวจเอก ภรศักดิ์ นวนหนู เป็น พลตํารวจตรี
๘๓. พันตํารวจเอก ภาณุมาศ บุญญลักษม์ เป็น พลตํารวจตรี
๘๔. พันตํารวจเอก มณฑป แสงจํานง เป็น พลตํารวจตรี
๘๕. พันตํารวจเอก มนตรี จรัลพงศ์ เป็น พลตํารวจตรี
๘๖. พันตํารวจเอก มนเทียร พันธ์อิ่ม เป็น พลตํารวจตรี
๘๗. พันตํารวจเอก มานพ เกษร เป็น พลตํารวจตรี
๘๘. พันตํารวจเอก รักษ์จิต หม้อมงคล เป็น พลตํารวจตรี
๘๙. พันตํารวจเอก วราวุธ สกลธนารักษ์ เป็น พลตํารวจตรี
๙๐. พันตํารวจเอก วัชรินทร์ บุญคง เป็น พลตํารวจตรี
๙๑. พันตํารวจเอก วัฒนา ยี่จีน เป็น พลตํารวจตรี


๙๒. พันตํารวจเอก วิชัย เตียะเพชร เป็น พลตํารวจตรี
๙๓. พันตํารวจเอก วิชัย ลีวรรณนภาใส เป็น พลตํารวจตรี
๙๔. พันตํารวจเอก วิเชียร พินดวง เป็น พลตํารวจตรี
๙๕. พันตํารวจเอก วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์ เป็น พลตํารวจตรี
๙๖. พันตํารวจเอก วีระ จิระวีระ เป็น พลตํารวจตรี
๙๗. พันตํารวจเอก ศักย์ศิรา เผือกอ่ํา เป็น พลตํารวจตรี
๙๘. พันตํารวจเอก ศุภวัฒน์ ทับเคลียว เป็น พลตํารวจตรี
๙๙. พันตํารวจเอก สงวน โรงสะอาด เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๐. พันตํารวจเอก สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๑. พันตํารวจเอก สมเกียรติ เกิดจงรักษ์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๒. พันตํารวจเอก สมเกียรติ วัฒนพรมงคล เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๓. พันตํารวจเอก สมนึก น้อยคง เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๔. พันตํารวจเอก สมปอง สุขเอี่ยม เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๕. พันตํารวจเอก สมพงศ์ ทองใบ เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๖. พันตํารวจเอก สมพงษ์ วิถีประดิษฐ เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๗. พันตํารวจเอก สมพจน์ ขอมปรางค์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๘. พนตั ํารวจเอก สมหมาย ประสิทธิ์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๐๙. พันตํารวจเอก สมาน ชัยณรงค์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๐. พันตํารวจเอก สรร พูลศิริ เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๑. พันตํารวจเอก สรรภัทร ปราบพุฒซา เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๒. พันตํารวจเอก สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๓. พันตํารวจเอก สรายุทธ สงวนโภคัย เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๔. พันตํารวจเอก สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๕. พันตํารวจเอก สันติ ไทยเสถียร เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๖. พันตํารวจเอก สัมพันธ์ เบญจศิริ เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๗. พันตํารวจเอก สัมฤทธิ์ ตงเต๊า เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๘. พันตํารวจเอก สายเพชร ศรีสังข์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๑๙. พนตั ํารวจเอก สิทธิชัย โล่กันภัย เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๐. พันตํารวจเอก สุพัฒน์ เชยชิด เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๑. พันตํารวจเอก สุภากร คําสิงห์นอก เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๒. พันตํารวจเอก สุรนาท วรรณวรรค เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๓. พันตํารวจเอก สุรพงษ์ ถนอมจิตร เป็น พลตํารวจตรี

๑๒๔. พันตํารวจเอก สุวิชาญ ญาณกิตติกุล เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๕. พันตํารวจเอก เสรี ธีรพงษ์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๖. พันตํารวจเอก โสภณรัชต์ สิงหจารุ เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๗. พันตํารวจเอก โสฬส พินิจศักดิ์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๘. พันตํารวจเอก อดิศร อินสด เป็น พลตํารวจตรี
๑๒๙. พันตํารวจเอก อดลยุ ์ ดรุณเพท เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๐. พันตํารวจเอก อนุภาพ ศรีนวล เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๑. พันตํารวจเอก อนุรักษ์ นาคพนม เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๒. พันตํารวจเอก อภิศักดิ์ เดชะคําภู เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๓. พันตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สุดสงวน เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๔. พันตํารวจเอก อัครพล ศรีเสาวลักษณ์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๕. พันตํารวจเอก อังกูร คล้ายคลึง เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๖. พันตํารวจเอก อาคม ไตรพยัคฆ์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๗. พันตํารวจเอก อาคม สายสมัย เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๘. พันตํารวจเอก อํานวย วรญาวิสุทธิ์ เป็น พลตํารวจตรี
๑๓๙. พันตํารวจเอก เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ เป็น พลตํารวจตรี
๑๔๐. พันตํารวจเอกหญิง กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล เป็น พลตํารวจตรีหญิง
๑๔๑. พันตํารวจเอกหญิง จริยา ศรีเมฆารัตน์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง
๑๔๒. พันตํารวจเอกหญิง นิรมล แก้วผลึก เป็น พลตํารวจตรีหญิง
๑๔๓. พันตํารวจเอกหญิง พรเพ็ญ บุนนาค เป็น พลตํารวจตรีหญิง
๑๔๔. พันตํารวจเอกหญิง พัชรา สินลอยมา เป็น พลตํารวจตรีหญิง
๑๔๕. พันตํารวจเอกหญิง สุวรรณี วุฒิณรงค์ตระกูล เป็น พลตํารวจตรีหญิง
๑๔๖. พันตํารวจเอกหญิง อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ เป็น พลตํารวจตรีหญิง
๑๔๗. พันตํารวจเอกหญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตร