‘เลขาฯป.ย.ป.’ติวเข้ม’17 ปลัดกระทรวง’ดันวาระ’ปฏิรูปกลไกบริหารภาครัฐ’

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติ (Preparation workshop)ในการอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ชาติ ระดับปลัดกระทรวง โดยมีปลัด 17 กระทรวงเข้าร่วม และมีนายกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิกสนช. และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมให้มุมมองการทำงานในฐานะภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

201702171850302-20141125125548

นายสุวิทย์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือเรื่องการสร้างวัฒนธรรมที่ดี เพราะเป็นรากฐานสิ่งอื่นๆที่จะตามมา โดยเน้นการสร้างทั้งวัฒนธรรมการคิดค้นนวัตกรรม และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ต้องวางแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน จากนั้นจึงนำไปสู่การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ชัดเจน และไล่เรียงสอดคล้องกันไปถึงเป้าหมาย แผนงาน และการตรวจสอบเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ควรทำแผนแบบก้าวหน้า เน้นความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนประยุกต์ได้ทันความเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องปรับทัศนคติให้เชื่อมั่นว่าคนไทยเป็นที่ 1 ได้ เช่นเป็นที่ 1 ของอาเซียน องค์กรราชการไทยควรปรับเกณฑ์มาตรฐานกับองค์กรราชการสิงคโปร์ และควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับซีอีโอ ร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนต่อไป นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นว่า จะผลักดันยุทธศาสตร์ สำคัญ 2 วาระ เป็นเรื่องที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมาก ได้แก่ วาระการพัฒนาคนไทย โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก)วาระการปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพหลัก จากนี้ไป ปลัดกระทรวงต่างๆ จะร่วมกันระดมความคิด ทำเวิร์กช็อปกับรองอธิบดีและทีมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ผลสรุปและนำเสนอนายกรัฐมนตรีในต้นเดือนเมษายน 2560