ครม.ไฟเขียวแผนการศึกษาชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนให้คนไทยต้องได้รับการศึกษาทุกคน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย สกศ.นำเสนอแผนเพื่อวางกรอบเป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี ดังกล่าว สกศ. ได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานยกร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 และต่อมา ศธ.ได้แต่งตั้ง พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธานปรับปรุงแก้ไขร่างแผนดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซูเปอร์บอร์ดการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่ง สกศ.ได้ปรับแก้เอกสารตามความเห็นของที่ประชุมซูเปอร์บอร์ด รวมทั้ง ความเห็นของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ได้ปรับเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

นายกมลกล่าวอีกว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1.เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 3.เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4.เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สกศ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั่วประเทศ รองรับการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติในทิศทางเดียวกัน

“ภายหลังที่ประชุม ครม.เห็นชอบแผนการศึกษาชาติ 20 ปี พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาชาติ ซึ่ง สกศ.จะได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ อีกครั้ง เพื่อปรับรายละเอียดบางประเด็นในแผนให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดผลกระทบในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยดำเนินการระยะเร่งด่วน ปี 2560-2561 จากนั้นวางกรอบดำเนินงาน 4 ระยะ เฟสละ 5 ปี คือ เฟสแรก ปี 2560-2564 เฟสที่ 2 ปี 2565-2569 เฟสที่ 3 ปี 2570-2574 และเฟสสุดท้าย 2575-2579 เน้นการขับเคลื่อนแผน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่างๆ และสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบาย และพื้นที่” นายกมลกล่าว