สนข.จัดรับฟังออกแบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เตรียมพัฒนาเมืองอนาคต 2020

 

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เป็นประธานการเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็น  ครั้งที่1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ที่ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งของอำเภอเมืองพิษณุโลก  เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ใกล้เคียง  องค์กรภาคเอกชน  ภาคธุรกิจเอกชน  สถานบันการศึกษา สถานบันศาสนา โรงพยาบาล และสื่อมวลชน  จำนวน 120 คน เข้าร่วมสัมมนา

 

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม  เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวของภาเหนือตอนล่าง  มีวิสัยทัศน์ คือ “เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน” และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City)  และมีความปลอดภัย (Safe City)  โดยมีเป้าประสงค์หลักที่ต้องการเป็นศูนย์กลางบริการด้านขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร  อีกทั้งภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลกยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ 3 แนว อันได้แก่  แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) ตะวันออก-ตะวันตก(EWEC) และหลวงพระบาง*อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ที่จะกระตุ้นการเชื่อมโยงการเดินทางของนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน (AEC) และที่สำคัญจังหวัดพิษณุโลกยังเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการระบบรถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ-เด่นชัย  และโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ กรุงเทพฯ – พิษณุโลก  ที่จะดึงดูดนักลงทุนและเพิ่มความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวและการขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และอาจจะส่งผลต่อปัญหาการจราจรและขนส่งในอนาคตได้

 


“รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญและจัดให้เมืองพิษณุโลก เป็น 1 ใน 6 เมืองหลักในภูมิภาค (เชียงใหม่ พิษณุโลก  ขอนแก่น นครราชสีมา  ภูเก็ต  และหาดใหญ่) ที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรอย่างเร่งด่วนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ของกระทรวงคมนาคม  ที่กำหนดให้ระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก  เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ  รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองพิษณุโลกให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตของเมืองพิษณุโลก(พิษณุโลก 2020) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  ลดการใช้และนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืน  โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้มีผลกระทบน้อยที่สุด” นายชัยวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ การศึกษาโครงการนี้จะช่วยวางรากฐานระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก  และเป็นแผนแม่บทสำคัญใช้ในการขับการพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้สามารถรองรับการเดินทางในอนาคต ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม  ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืนและสามารถรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์  กล่าวตอนท้ายว่า  สนข. ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ซึ่งการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในวันนี้จะเป็นการแนะนำและชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินโครงการ  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการศึกษาและออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนต่อไป