ก.แรงงานย้ำรับงานไปทำที่บ้านต้องได้ “ค่าตอบแทน” ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่มีประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ทำให้ผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องจ่ายค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ โดยคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหารด้วยจำนวนชิ้นงานเฉลี่ยที่ลูกจ้างทำได้ภายใน 8 ชั่วโมงทำงาน ทั้งนี้ จากระยะเวลาที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงขณะนี้ กสร. ยังไม่ได้รับแจ้งหรือรับคำร้องกรณีผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว ดังนั้น ขอให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง และผู้ว่าจ้างได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง


“ผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้านตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1546” นายสุเมธ กล่าว