สุรเกียรติ-เอพีอาร์ซีถกจีน หนุนกลไกร่วมมือในทะเลจีนใต้ ดันภาคธุรกิจไทยร่วมเจ้าภาพ “โบอ่าว”

เมื่อวันที่20 เมษายน นายหลิว เจิ้น หมิน รมช. ต่างประเทศจีนรับผิดชอบภูมิภาคเอเชีย รักษาการแทนรมว. ต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) และคณะที่เรือนรับรองรัฐบาลจีนเตี้ยว หยู ไถ่ กรุงปักกิ่ง โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสรจักร เกษมสุวรรณ สมาชิกคณะมนตรีฯ และนายกอบศักดิ์ ชุติกุล เลขาธิการคณะมนตรีฯ เข้าร่วมด้วย

ทางฝ่ายจีนได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นที่รักเคารพจากชาวจีนมาช้านาน จึงมีความเสียใจเมื่อทราบข่าวการสวรรคต รัฐบาลจีนให้ความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างมาก และมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับสมาชิกพระราชวงศ์จากไทยที่เสด็จเยือนจีนอยู่สม่ำเสมอต่อเนื่อง และรัฐบาลจีนขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และมุ่งมั่นที่จะสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประมุขของรัฐทั้งสองประเทศสืบไป

ทางฝ่ายจีนได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียและอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเท่าที่จีนจะทำได้ ไม่ว่าข้อคิดริเริ่มใดใดของจีนก็เพื่อการพัฒนาร่วมกันเช่นการเขื่อมโยงในด้านถนน หรือการบินที่ทำร่วมกันมาช้านาน ตลอดจนเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลหรือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) ที่เป็นข้อริเริ่มใหม่ในช่วง 3-4 ปีนี้ การตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (AIIB) ล้วนแต่มุ่งพัฒนาประเทศในภูมิภาคร่วมกัน ตามที่แต่ละประเทศเห็นสมควร ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของจีนฝ่ายเดียว เพราะการลดความยากจน การเชื่อมโยงกันทางกายภาพจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ทั้งการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว นำไปสู่การกินดีอยู่ดีในแต่ละประเทศและนำไปสู่สันติภาพความปรองดอง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาระกิจและเป้าหมายของคณะมนตรีฯอยู่แล้ว จึงทำให้จีนให้การสนับสนุนการดำเนินการต่างๆของคณะมนตรีฯมาอย่างต่อเนื่อง

นายสุรเกียรติ์ ได้แสดงความยินดีที่อาเซียนและจีนได้บรรลุเป้าหมายการที่จะมีการลงนามในกรอบความตกลงการเจรจาประมวลจรรยาบรรณการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (CoC) ในปีนี้ อย่างไรก็ดี แม้จะมีความคืบหน้าในการตั้งใจลงนามในกรอบความตกลงเพื่อการเจรจาในปีนี้ ก็ยังต้องใช้เวลาในการเจรจา CoC อีกไม่น้อย ทั้งอาเซียนและจีนจึงน่าพิจารณารูปธรรมในความร่วมมือตามที่เคยหารือกันมาตลอดเพื่อให้ทุกภูมิภาคเห็นว่าอาเซียน-จีนมีกลไกความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยควรให้มีการตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิไปศึกษาดูว่าจะร่วมมือทางการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างไร การทำวิจัยชีวิตสัตว์ทะเลร่วมกันอย่างไร การทำประมงร่วมกันอย่างไรเป็นต้น เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง เป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือและสันติภาพ หลีกเลี่ยงความตึงเครียด หรือการกระทบกระทั่งกันของประเทศในทะเลจีนใต้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในที่สุด

ฝ่ายจีนได้ขอให้นายสุรเกียรติ์ ในฐานะกรรมการการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย (Boao Forum for AsiaหรือBFA) ได้มีบทบาทแข็งขันในการทำให้การประชุมนี้มีประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเชีย ซึ่งศ.สุรเกียรติ์ได้เสนอว่านอกจากการประชุมสัมมนาใหญ่ประจำปีแล้ว BFA ควรจัดการสัมมนาเรื่องสำคัญๆทางเศรษฐกิจร่วมกับอาเซียนเป็นระยะๆอีกด้วย

ฝ่ายจีนได้ย้ำถึงการที่จีนสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีฯ APRC มาตลอดและจะสนับสนุนต่อๆไปเพราะมีผลงานในการสร้างความเข้าใจอย่างไม่เป็นข่าวที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรเกียรติ์ในฐานะกรรมการการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย (BFA) ยังได้เข้าพบนาย เจิ้ง เผย หยาน อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต โปลิตบิวโรของจีนในฐานะรองประธานกรรมการ การประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย(BFA) โดยหารือถึงการที่ BFA จะมาจัดสัมมนาที่ไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ และได้ประสานงานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงต่างประเทศไทยแล้ว นายสุรเกียรติ์เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรให้กระทรวงการต่างประเทศไทยเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยและเสนอว่าควรให้สภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าไทยมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย นอกจากนี้ควรมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) เพราะเป็นหลักสำคัญที่สหประชาชาติได้ให้ความเห็นชอบเป็นเป้าหมายสำคัญของโลกและรัฐบาลไทยเองได้ให้ความสำคัญกับการใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคโดยเฉพาะการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิธีการในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รองประธานโบอ่าวเห็นด้วยในเรื่องนี้และมอบให้เจ้าหน้าที่ประสานกันต่อไป