สพม.38 จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “คิดบวก”

นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “คิดบวก” (Positive Thinking Life) ให้กับนักเรียนในสังกัด ทั้งจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย จาก 20 โรงเรียน จำนวน 70 คนที่ค่ายรามคำแหงมหาราช อ.เมือง จ. สุโขทัย โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “คิดบวก” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะ “ชีวิตคิดบวก” ให้กับนักเรียนกลุ่มที่ควรได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นกรณีพิเศษ เสริมสร้างทักษะชีวิตอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิด 3 ประการ คือ ส่งเสริม การป้องกัน/แก้ไข หรือ การรักษาและฟื้นฟู เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต 4 ด้าน คือ 1.การตะหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2.การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 4.การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งองค์ประกอบของทักษะชีวิตทั้ง 4 ด้าน จะทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ มีภาพฝันในอนาคต และมีแนวทางที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีในอนาคตต่อไป โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน The Trainer และเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตะเวนชายแดนชายแดน(ค่ายรามคำแหงมหาราช) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะ “ชีวิตคิดบวก” ระยะเวลา 4 คืน 5 วัน