ครม.เปิดช่องอปท.เก็บค่าเข้าชมโบราณสถานฯจากปชช.

ครม.เปิดช่อง อปท.เก็บค่าเข้าชมโบราณสถานฯ จากปชช. ยกรายได้ให้ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขของกรมศิลป์


เมื่อเวลา 14.45 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฉบับที่ พ.ศ…. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยสาระสำคัญ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการ ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และให้มีอำนาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของใครและไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ นอกจากนั้นให้กรมศิลปากรทำความตกลงกับ อปท. เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และบำรุงโบราณสถานที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน และสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรียกเก็บค่าเข้าชมจากประชาชนได้ตามที่กรมศิลปากรกำหนด โดยให้รายได้ตกเป็นของ อปท.นั้น และให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจสั่ง อปท. ระงับการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้ได้