ตรวจรายชื่อ 44 ‘พระ-เณร’ ซิว ป.ธ.9 เผย 3วัดเจ๋ง ‘สามพระยา-จองคำ-สร้อยทอง’ ปั้น ป.ธ.9 ได้มากสุด

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ศาลาอบรมสงฆ์ พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กล่าวเป็นประธานปิดการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.2559 ว่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติ วันสุดท้ายของการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง จะต้องประกาศผลสอบ ป.ธ.7-ป.ธ.9 จากนั้นวันถัดมาจึงจะประกาศผลสอบป.ธ.1-2 ถึงป.ธ.6 ส่วนสถิติผลสอบ ป.ธ.9 ไม่เกินความคาดหมายเพราะได้ 40 รูปขึ้นไป ส่วนป.ธ.8 ยอดลดลงมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2558 ปีนี้ ซึ่งผู้สอบบางท่านอาจมองว่าข้อสอบเข้มข้นขึ้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติตามวัตถุประสงค์ที่แม่กองบาลีตั้งไว้ว่า เราต้องการคนที่มีความตั้งใจจริงๆ การสอบบาลีเป็นเรื่องยาก หากผู้สอบตั้งใจเรียน ทุกอย่างต้องผ่านไปได้

ปธ

พระพรหมดิลก(เอื้อน หาสธมฺโม) กรรมการมส. รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กล่าวว่า ปีนี้มีสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 7 รูป ส่วนวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด มี 3 วัด สอบได้ 3 รูป คือ วัดสร้อยทอง, วัดสามพระยา และวัดจองคำ จ.ลำปาง โดยรายชื่อผู้สอบประโยคบาลี สนามหลวง ป.ธ.9 จำนวน 44 รูป มีดังนี้ 1.พระมหานักรบ อรินทโม วัดเทพลีลา 2.พระมหากฤษดา กิตติสัจโจ วัดเทพลีลา 3.พระมหาชินวัฒน์ ปภัสสโร วัดบพิตรพิมุข 4.พระมหาสายชล อัคคธัมโม วัดเทวราชกุญชร 5.พระจักริน ป. รตนวโร วัดปทุมวนาราม 6.พระมหาพงษ์ทวี กิตติภัทโท วัดพรหมวงศาราม 7.พระมหาเอื้อ ปริปุณโณ วัดอภัยทายาราม 8.พระมหาศรชัย ธัมมิโกภาโส วัดศรีเอี่ยม 9.พระมหาสมพงษ์ กิตติภัทโท วัดสร้อยทอง 10.พระมหาสมชาย เขมานันโท วัดสร้อยทอง 11.สามเณรนฤเบศ สิขะโต วัดสร้อยทอง 12.พระมหาธวัชชัย สิริธโช วัดสระเกศ 13.พระมหาชูศักดิ์ ธัมมสโร วัดสามพระยา 14.พระมหาอรรถพล ปัญญาโชติ วัดสามพระยา 15.สามเณรกวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์ วัดสามพระยา 16.พระมหาบุญส่ง วรวีโร วัดสุทัศนเทพวราราม 17.พระมหาจุลพล สารทัสสี วัดสุทัศนเทพวราราม 18.พระมหาวรจักษ์ วรจักกวัฑฒโน วัดเสมียนนารี 19.พระมหาวิลัย วรกวินโท วัดหัวลำโพง 20.พระมหากิตติศักดิ์ จัตตมโล วัดบางนานอก


พระพรหมดิลก กล่าวต่อไปว่า 21.พระมหาวิทยา ชยวุฑโฒ วัดทองธรรมชาติ 22.พระมหาสายฝน มณิโชติ วัดปากน้ำ 23.พระมหาเอกชัย เอกัญชโย วัดปากน้ำ 24.พระมหาชาตรี ธัมมฏฐิติ วัดจันทาราม 25.พระมหาทัศพล คันธวโร วัดโมลีโลกยาราม 26.พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที วัดโมลีโลกยาราม 27.พระมหาเอกชัย อาภาธโร วัดอรุณราชวราราม 28.พระมหาศุภณัฐ จันทชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 29.พระมหากฤษดา โอภาโส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ 30.พระมหาทรงชัย อัคคปัญโญ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ 31.สามเณรทองสุข พรหมมีเดช วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย 32.สามเณรสมยศ ดาทอง วัดจองคำ จ.ลำปาง 33.สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์ วัดจองคำ จ.ลำปาง 34.สามเณรฤทธิรงค์ เสนาน้อย วัดจองคำ จ.ลำปาง 35.พระมหาวรวัฒน์ วรวัฑฒโน วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 36.พระมหาธนิต ธนิโต วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จ.เชียงใหม่ 37.พระมหาสิทธิชัย เตชวัณโณ วัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ 38.พระมหาคัมภีร์ ภูริวัฑฒโน วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 39.สามเณรธนธรณ์ คูสูงเนิน วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี 40.พระมหาประทวน อาภัสสโร วัดสายทอง หนองบัวลำภู 41.พระมหาวิทวัฒน์ วิวัฑฒนเมธี วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์ 42.พระมหาสิงหา อาภัสสโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 43.พระมหาอมรเทพ วรธัมโม วัดทับไทร จ.จันทบุรี และ 44.พระมหาบดินทร์ ญาณาวุโธ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ระดับอื่นๆ มีดังนี้ ชั้นประโยค 1-2 สอบได้ 1,187 รูป จากผู้เข้าสอบ 14,293 รูป, เปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 สอบได้ 308 รูป จากผู้สอบ 4,039 รูป , ป.ธ.4 สอบได้ 484 รูป จากผู้สอบ 1,801 รูป, ป.ธ.5 สอบได้ 234 รูป จากผู้สอบ 1,011 รูป, ป.ธ.6 สอบได้ 324 รูป จากผู้สอบ 552 รูป, ป.ธ.7 สอบได้ 142 รูป จากผู้สอบ 545 รูป, ป.ธ.8 สอบได้ 34 รูปจากผู้สอบ 397 รูป , ป.ธ.9 สอบได้ 44 รูป จากผู้สอบ 348 รูป รวมสอบทั้งหมด 34,729 รูป สอบได้ 2,755 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.99 สำหรับผลสอบประโยคบาลีศึกษา(บ.ศ.)รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีดังนี้ บ.ศ.1-2 สอบได้ 37 คน จากผู้เข้าสอบ 163 คน, บ.ศ.3 สอบได้ 5 คน จากผู้สอบ 48 คน, บ.ศ.4 สอบได้ 3 คน จากผู้สอบ 27 คน, บ.ศ.5 สอบได้ 2 คน จากผู้สอบ 16 คน ,บ.ศ. 6 สอบได้ 3 คน จากผู้สอบ 9 คน, บ.ศ.7 สอบได้ 3 คน จากผู้สอบ 6 คน ,บ.ศ.8 เข้าสอบ 3 คน ไม่มีคนสอบผ่าน, บ.ศ.9 สอบได้ 1 คน จากผู้สอบ 3 คน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2558 พบว่า สำหรับผู้ที่สอบได้ ขอให้ตรวจรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้รีบประสานมายังแม่กองบาลีสนามหลวงภายในวันที่ 22 เมษายน

ปธ