คนตามข่าว : อัมพวัน วรรณโก จัดโปรโมชั่น-ฟื้นท่องเที่ยว

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.)

จัดโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม สนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล

ด้วยมาตรการส่งเสริมการตลาด การใช้สนามบินให้กับสายการบินต่างๆ ที่เปิดเส้นทางบินตรงใหม่กับสนามบินของ ทย.เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากที่เริ่มทำการบิน

ประกอบไปด้วย 1.สายการบินจะได้รับส่วนลดค่าบริการขึ้น-ลงอากาศยาน (Landing Fee) ในอัตรา 50-85% ตามขั้นบันไดในช่วง 3 ปี 2.ผู้โดยสารในเส้นทางบินต่างประเทศจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารลง 50% 3.สายการบินจะได้รับส่วนลดการเข้าใช้พื้นที่บริเวณสนามบิน 50% ทันทีตลอด 3 ปี

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


ผ่านในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งทางอากาศ กองควบคุมกิจการเดินอากาศ หรือสำนักงานกำกับกิจการขนส่งทางอากาศในปัจจุบัน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน

จากนั้นนั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

21 สิงหาคม 2561 ครม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ออกมาตรการส่งเสริมการตลาด กระตุ้นการขอใช้สนามบิน โดยมั่นใจว่าโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด จะทำให้มีปริมาณผู้โดยสารผ่านเข้า-ออกสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทย.โตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 4-7% ต่อปี จากปัจจุบันสนามบิน ทย. มีปริมาณผู้โดยสารผ่านเข้า-ออกประมาณ 19 ล้านคน/ปี อัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 4%

บทความก่อนหน้านี้บทนำ : การสรรหาส.ว. ประจำวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
บทความถัดไปชาวบ้านกรูดแห่ส่องเลขอักขระด้ามปืนโบราณ พิธีบวงสรวงก่อนส่งกรมศิลป์