คนตามข่าว : ณมน จีรังสุวรรณ ทิ้งเก้าอี้อีกคน-เซ็งปมยื่นบัญชี

ทยอยไขก๊อกเป็นระลอก ผู้บริหารในตำแหน่งต่างๆ ที่ถูกกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎใหม่ ป.ป.ช.
ณมน เป็นอีกรายที่ยื่นหนังสือลาออก
ทิ้งเก้าอี้ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : สมศ. (องค์การมหาชน) มีผล 1 ธันวาคมนี้

ระบุเหตุผล ไม่กลัวการตรวจสอบ แต่ไม่อยากวุ่นวาย กรอกรายละเอียดต่างๆ หากหลงลืมโดยไม่ตั้งใจก็ตาม อาจมีความผิดทางอาญาได้ และการเปิดเผยต่อสาธารณะอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง

เกิด 19 มิถุนายน 2502 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา Agricultural Economic

ปริญญาโท Western Oregon University, USA สาขาวิชา Educational Media ระดับปริญญาเอก University of South Alabama, USA สาขาวิชา Instructional Design & Development

กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปัจจุบัน

ผอ.โครงการหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปี 2554-2560


ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554

หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2545-2549 ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2527

ผอ.หญิงคนแรก สมศ. รับตำแหน่งทางการ 7 มิถุนายน 2560

ยื่นใบลาออกนำร่อง ขณะที่ประธานและกรรมการ สมศ.รายอื่นๆ จ่อไขก๊อกตาม

ชี้เหตุไม่รอผลประชุมบอร์ดใหญ่ ป.ป.ช. เนื่องจากไม่ได้พิจารณาแก้ปัญหาให้กลุ่มองค์การมหาชนอยู่แล้ว แต่มุ่งแก้ปัญหาให้กับสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ เป็นหลัก

บทความก่อนหน้านี้ศาลยุติธรรม มั่นใจ “ร่างพ.ร.บ.ตำรวจศาล” สำเร็จ มีเจ้าภาพติดตามผู้หนีหมายจับ เผยมีค้างถึง 2 หมื่น
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว : โดย นิวรอน : ภาพข่าวสังคม 1 ธันวาคม 2561