เรียงคนมาเป็นข่าว สเปเชียล 1 ธันวาคม 2562 : โดย คุณอ้อ

⦁…คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้จัดทำหนังสือ “ด้วยพลังแห่งรักและเมตตาต่อเด็ก” ซึ่งเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจด้านการอนามัยแม่และเด็ก และพระมหาการุณยธรรมเพื่อมวลมนุษย์ทั้งปวงของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มาจัดทำเป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นั้น กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) จึงขอนำส่งหนังสือ “ด้วยพลังแห่งรักและเมตตาต่อเด็ก” มาเพื่อเป็นที่ระลึกและพิจารณาใช้ประโยชน์ตามที่เห็นสมควร

⦁…ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เปิดเผยว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือชื่อเดิม เมื่อแรกก่อตั้งคือ โรงพยาบาลเด็กนั้น เป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า 60 ปี โดยในพุทธศักราช 2539 โรงพยาบาลเด็กได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจาก “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ให้ทำหน้าที่รับดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคที่รักษายาก ที่ส่งจากทั่วประเทศ การวิจัยวินิจฉัยโรคเด็กในประเทศและกับนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมให้แก่แพทย์ พยาบาล และนักศึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก และโดยที่โรงพยาบาลเด็กได้รับบทบาทหน้าที่ทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการวิจัยในสาขาการแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก ควบคู่ไปกับการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ในพุทธศักราช 2539 ว่า “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี”

⦁…นอกเหนือจากพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์ที่พระราชทานแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการอนามัยแม่และเด็ก ช่วยชีวิตเด็กและผู้ใหญ่ทั่วราชอาณาจักรไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังจะเห็นได้จากภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบหลายครั้ง หลายโอกาส โดยจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทรงรับผู้ป่วยเด็กไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และส่งผู้ป่วยมารับการรักษาต่อ และทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งบ้านพักคนใช้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ซอยสุคันธาราม เขตดุสิต เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับครอบครัวของผู้ป่วยจากต่างจังหวัดที่ถูกส่งตัวมารักษา เป็นต้น

⦁…แต่เนื่องจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในขณะนั้น มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในการตกแต่งอาคารให้มีความพร้อมในการใช้งาน และงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในขณะนั้น จึงได้นำแนวคิดและแผนงานที่จะก่อสร้างอาคารหลังใหม่มาปรึกษาหารือและขอเชิญให้ผมรับเป็นประธานกรรมการในการระดมเงินทุน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนที่ยังขาดแคลนอยู่

⦁…เมื่อผมได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ และได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กับทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการอนามัยแม่และเด็ก เพื่อช่วยชีวิตเด็กและประชาชนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาแล้ว ผมจึงได้ตอบรับเป็นประธานกรรมการจัดหาทุนด้วยความยินดีและปลื้มปีติ เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2555 รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและแสดงกตัญญุตาธรรมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้สมดังเจตจำนงและความปรารถนาของชาวสถาบันสุขภาพเด็กแห่ชาติมหาราชินี จึงได้จัดตั้งกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ขึ้นเป็นกองทุนหนึ่งในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กจากนั้นเป็นต้นมา

⦁…คณะกรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ล้วนมีความภาคภูมิใจและขอแสดงความชื่นชมบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเด็กและการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนด้านการแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขอขอบคุณในความเมตตาและกุศลจิตของผู้บริจาคทุนทรัพย์ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สามารถดำเนินการและมีความเจริญก้าวหน้าได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จวบจนทุกวันนี้

คุณอ้อ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รองโฆษก ตร. เผยเรียกสอบเหตุเด็กตกเครื่องเล่นลพบุรีหาคนผิดดำเนินคดี
บทความถัดไปแคนโต้ โปสการ์ด โดย การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์