คนตามข่าว : วันเพ็ญ พูลวงษ์ ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติป้ายแดง

จากตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขยับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แทนตำแหน่งว่าง เนื่องจาก ภุชพงค์ โนดไธสง เกษียณอายุราชการ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งใหม่ ตามการเสนอของ
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติคนใหม่ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี 2527

ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) : 2529

ผ่านการดำรงตำแหน่งหลัก เป็นสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563

2542 สถิติจังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 : ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากนั้นปี 2560 นั่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ตั้งใจปฏิบัติภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปี 2551

เมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลงปลายปี 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ล่าสุดขยับเป็นตัวจริง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

บทความก่อนหน้านี้อาสาสมัครฝนหลวง จิตอาสารวมใจภักดิ์สานศาสตร์พระราชา
บทความถัดไปเปิดคำรับสารภาพ สุดโหด! คดีฆ่า สวป.ร่องคำ เฉือนเจ้าโลกก่อนตาย แจ้ง 3 ข้อหา