คนตามข่าว : สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มีเก้าอี้ใหม่ รองนั่ง

ครม.เห็นชอบ แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ตามการเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการรวม 4 ราย

โดย สุภัทร จำปาทอง เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน ประเสริฐ บุญเรือง ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายนนี้

เกิด 14 กันยายน 2505 ที่ จ.หนองคาย จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหา วิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 57 ปรม.รุ่นที่ 7 นงส.รุ่นที่ 4 สำนักงบประมาณ ฯลฯ

เส้นทางชีวิตราชการ 2 พฤษภาคม 2531 บรรจุในตำแหน่ง สถาปนิก 3 กรมการฝึกหัดครู

เติบโตก้าวหน้าเรื่อยมา

ปี 2551 นั่งผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2555 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2556 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จากนั้นนั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในปี 2557, 2558 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2559 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโยกนั่งเลขาธิการสภาการศึกษาในปี 2561

ล่าสุดได้รับแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติ ครม.ลงวันที่ 8 กันยายน

1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์นั่งตำแหน่งใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ตอนจบ) โดย ปรีดี พิศภูมิวิถี
บทความถัดไปเหยี่ยวถลาลม : อายจริงๆ