‘มท.’คลอดระเบียบค่าใช้จ่ายการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 31 มกราคม 2562 และมีผลบังคับใช้ทันทีในวันต่อมา สำหรับสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว ได้ให้อำนาจเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกักสัตว์ ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งภายหลังการกักสัตว์ครบตามกำหนดเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องดำเนินการเลี้ยงดูสัตว์แทนเจ้าของจนกว่าเจ้าของสัตว์จะมาขอรับ หรืออาจจัดการขายหรือขายทอดตลาดได้ ขณะเดียวกันระเบียบดังกล่าว ยังกำหนดให้ อปท. จะต้องจัดทำทะเบียนสัตว์ให้เป็นปัจจุบันตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนด ไปจนถึงสถานสงเคราะห์สัตว์ ก็จะต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างตามที่ สถ. กำหนดด้วย

“เทศบาลหรืออบต.ใดที่เล็งเห็นว่า หากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์แทน จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลหรือ อบต.ดำเนินการเอง ก็ให้เทศบาลและอบต.สามารถร้องขอให้ อบจ. ในพื้นที่ดำเนินการแทนได้ ส่วนทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการกักกันสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้ เทศบาลและอบต. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ เช่น ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ สถ.กำหนด, ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ สถ.กำหนด ขณะที่ค่าทำหมัน ค่าเวชกรรม (ยา วัคซีน) และค่าตรวจวินิจฉัย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กำหนด ทั้งนี้ เทศบาล และอบต. สามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ. ในพื้นที่ของตนได้เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยการมีระเบียบให้ดูแลสัตว์เลี้ยงจรจัดให้อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญยังได้ช่วยดูแลสัตว์จรจัด ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อพี่น้องประชาชน จึงขอให้ทุกอปท. ได้ศึกษาระเบียบดังกล่าวและเร่งดำเนินการต่อไป”อธิบดีสถ.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ธุรกิจโฆษณาเลือกตั้งส.ส.สุดคึกคัก! นักลงเสียงชื่อดังคิวแน่น รับงานแค่เขตละคน กันสับสน
บทความถัดไปงูหนีหนาวเข้าห้องเครื่อง ตร.หนุ่มเปิดกระโปรงรถถึงกับผงะ