ครม.รับหลักการให้ พนง.อัยการ ใช้ปืน-กระสุน ระหว่างปฏิบัติงานได้

ครม.รับหลักการให้พนักงานอัยการ ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ปฏิบัติงานได้

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับเดิม พ.ศ.2553 โดยเพิ่มสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยราชการที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 เพื่อให้พนักงานอัยการสามารถมีหรือใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทความก่อนหน้านี้ยะลาห้างแตก คนแห่ซื้อตั๋วหนัง ‘Avengers : Endgame’ หางแถวยาวถึงถนน
บทความถัดไปโต้ยิบ‘ฝรั่งผู้ดี’ฟ้องสื่อนอกถูกยัดข้อหาตัดผมเดรดล็อก ยันหลักฐานมัด รองโฆษกฮึ่ม!ทำเสื่อมเสีย ดำเนินคดี