ป.ป.ช.คลอดระเบียบเพิ่มเงินพิเศษเดือนละ 5,500 บาท พนง.สอบสวนคดีทุจริต

ภาพลิขสิทธิ์มติชน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ.2562 มีใจความสรุปว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา144(1)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และข้อ18 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน  ป.ป.ช.  พ.ศ.  2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงานป.ป.ช. จึงออกระเบียบไว้ โดยในข้อ 4 ระบุให้ข้าราชการสำนักงาน  ป.ป.ช.  ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต  และตำแหน่งเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริต ผู้ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนคดีทุจริตและกิจการพิเศษได้แก่การสืบสวนและการข่าวเกี่ยวกับการทุจริต  การสืบสวนทั้งก่อนและหลัง  การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นหรือการไต่สวน  งานเก็บรวบรวมและตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานและงานรักษาความปลอดภัย  การศึกษาทฤษฎีและยุทธวิธีด้านการหาข่าว  การร่วมจัดทำระบบข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  รวมทั้งการติดตามศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรหรือสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการข่าว  รวมทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อจัดทำรายงานและประเมินสถานการณ์ข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริตการติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาลการคุ้มครองพยานการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญอาคารสถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานป.ป.ช.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นจัดทำสถิติรายงานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานการข่าวเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ รวมถึงการดำเนินการหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจับ  การควบคุมตัวการคุมขังและการปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งการค้นยึดหรืออายัดเอกสารทรัพย์สินหรือ พยานหลักฐานและการริบทรัพย์สินเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและได้รับเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ5,500บาท

ข้อ5ข้าราชการสำนักงาน  ป.ป.ช.  ซึ่งได้รับเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตหรือตำแหน่งเจ้าพนักงานสืบสวนคดีทุจริตและต้องได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนคดีทุจริตและกิจการพิเศษเพียงหน้าที่เดียวโดยต้องมีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างชัดเจน  และต้องปฏิบัติงานจริงและมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กมว.’ เห็นชอบ ‘หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู’ แทน ป.บัณฑิต เร่งปรับปรุงก่อนเสนอ ‘บอร์ดคุรุสภา’
บทความถัดไปสุดเศร้า! ชาวบ้านร่วมอาลัยผู้ใหญ่บ้านสิ้นใจในสวนทุเรียน หลังถูกโหวตขึ้นกำนันแค่วันเดียว