มหาดไทยเปิดรับฟัง 2 ร่างกม. สอบสวนตำแหน่งการเมืองท้องถิ่น กทม.-เมืองพัทยา-อปท.

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้สอบถามความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. โดยระบุหลักการและเหตุผลว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วย การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. โดยมีหลักการ ดังนี้(1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ….
-กำหนดให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา และความเป็นนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายก เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา กรณีจงใจทอดทิ้ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการ ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สั่งการเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติตามมาตรา 96 วรรคหนึ่ง แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

(2) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ….กำหนดให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือปฏิบัติฝ่าฝืน ต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอที่สั่งการตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. …. นั้น จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคประชาชนประกอบ การจัดทำร่างกฎกระทรวง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎกระทรวงอย่างรอบด้าน (Regulatory Impact Analysis) รวมถึงเผยแพร่การจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image