ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกก.บริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท  ลงวันที่  18  ธันวาคม    2561  และเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท  ลงวันที่  18   มกราคม    2562  โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท  จํานวน  29  คน  นั้นบัดนี้  พรรคพลังท้องถิ่นไทได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง  ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2560   กรณี  นายธนกฤต  รุ่งแสนทวี ลาออกจากตําแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท  ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ตามข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท  พ.ศ.  2561  ข้อ   22  (2)นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว  ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2560 ดังนั้น  จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไทคงเหลือ  จํานวน  28  คน  ได้แก่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon