เผยวาระ ครม.สัญจร 12 พ.ย. เพิ่มวงเงินสร้างทางหลวงพิเศษ ‘สายบางใหญ่-กาญจน์’ – เพิ่มและเปลี่ยนงบปี’63

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ครั้งที่ 17/2562 จัดขึ้นวันที่ 12 พ.ย. ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีวาระ ดังนี้ พิจารณาแต่งตั้ง น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาเสนอขอแต่งตั้งนายการ์โลส อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย, พิจารณาร่างอนุบัญญัติออกตามความใน พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 รวม 3 ฉบับ

พิจารณาร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. …, ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

สำหรับเรื่องกฎหมาย จะมีการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. … และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2561 พ.ศ. … รวม 2 ฉบับ

เรื่องการต่างประเทศ พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ พิจารณาร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ค.ศ.2020 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรการป้องกันประเทศ ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสำหรับการดำเนินการโครงการ Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in AEAN

เรื่องการคลัง งบประมาณ และอื่นๆ ได้แก่ ขอทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 เรื่องผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ประจำปี 2562 ของนายกรัฐมนตรี

ขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง, พิจารณากลไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก และพิจารณาการเสนอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สธ.ท้า เภสัชกรในยุคดิจิทัลร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
บทความถัดไปย้อนอดีต 20 ปี แอนนี่ บรู๊ค เล่าถึงชีวิต ที่ล้มก็ต้องปัดแผล ร้องไห้ก็ต้องกอดตัวเอง