ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกลาโหม รับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารชั่วคราว

พ.ร.ก.
ภาพลิขสิทธิ์มติชน

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องการรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ด้วยกระทรวงกลาโหมประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันและรักษาความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 4/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ.2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่7)พ.ศ.2551 จึงออกประกาศกำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับบุคคลซึ่งเป็นทหารกองหนุนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล หรือบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

จึงประกาศมาเพื่อทราบประกาศณวันที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ.2562  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon