ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบฯ 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2562  ลงวันที่  7  กันยายน  พ.ศ.  2552  กำหนด หน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการให้กับกองบังคับการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  และกองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ไว้แล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  และการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการกระทำความผิด  ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง  และเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของกองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  เสียใหม่   ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  6  แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ข้อ 5  ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือ ส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  2552 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนด หน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการต่าง ๆ  ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกเขตอ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการ ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ท้ายประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เรื่อง  การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือ เขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ  ลงวันที่  7  กันยายน  พ.ศ.  2552

ข้อ 2 ให้ยกเลิกเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ท้ายประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เรื่อง  การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือ เขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ  ลงวันที่  7  กันยายน  พ.ศ.  2552

ข้อ 3 ให้กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ ส่วนราชการตามข้อ  1  และข้อ  2  โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 โดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ลงนาม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เมย์’ แพ้ ‘ไท่ ซื่อ หยิง’ – ‘ครีม’ พ่าย ‘โอกูฮาระ’ แบดเวิลด์ทัวร์
บทความถัดไปอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดสัมมนา ‘การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย-ใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์’