ครม.เห็นชอบ ยกระดับ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ขึ้นเป็น กองบังคับการ

ครม. เห็นชอบ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกระดับ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ขึ้นเป็น กองบังคับการ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ เป็นการยกฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ เป็น ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกองบังคับการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำหรับอัตรากำลัง จำนวน 80 ตำแหน่ง ใช้วิธีปรับโอนและปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากส่วนราชการเดิม จำนวน 66 ตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น จำนวน 13 ตำแหน่ง ใช้วิธีการตัดโอน และ/หรือปรับตำแหน่งจากหน่วยงานอื่นในสังกัดกองบัญชาการศึกษา และตำแหน่งผู้บังคับการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้ตัดโอนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเป็นตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือ
1. กำหนดให้ยกฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ (หน่วยงานระดับกองกำกับการ) เป็น “ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง” (หน่วยงานระดับกองบังคับการ) ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการฝึก ฝ่ายวิทยบริการ และฝ่ายควบคุมการฝึก

2. กำหนดให้ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศ โดยเน้นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่างๆ ตามระบบมาตรฐานสากล
2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางยุทธวิธีให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน

Advertisement

////

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image