ครม.ตั้ง 7 กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนออนุมัติแต่งตั้ง น.ส.วีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) (วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ) กรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1.นายจุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562

​​ 2.นายพัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

​​ 3.นายอภิวัฏ ธวัชสิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า รวม 3 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1. นายสุชาติ เตชจักรเสมา ประธานกรรมการ 2.นายสกล กิตต์นิธิ กรรมการ

​​3. นายสัมมา คีตสิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดิน จำนวน 7 คน ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562) ดังนี้ 1.นายประทีป เจริญพร (ด้านการจัดการที่ดิน) 2.นายสมบูรณ์ วงค์กาด (ด้านทรัพยากรดิน) 3.นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน (ด้านการปฏิรูปที่ดิน) 4.นายสมชาย ตะสิงห์ษะ (ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 5.นายทรงวุฒิ สายแก้ว (ด้านกฎหมาย) 6.นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง (ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ) 7.นายจุมพล ริมสาคร (ด้านเศรษฐศาสตร์)

​ ​ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินในครั้งต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 7 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จำนวน 6 คน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

1.คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1.1 รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร ด้านประกันสุขภาพ​​ ​1.2 นายเจษฎา โชคดำรงสุข ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1.3 นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน ด้านการแพทย์แผนไทย​1.4 พล.อ.เอกจิต ช่างหล่อ ด้านการแพทย์ทางเลือก 1.5 นางดวงตา ตันโช ด้านการเงินการคลัง 1.6 นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ด้านกฎหมาย และ 1.7 นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ด้านสังคมศาสตร์

​​ 2.คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 2.1 นายพิทยา จารุพูนผล สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว​​​2.2 นายพงศธร เนตราคม สาขาจิตเวช

2.3 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ สาขาการแพทย์แผนไทย 2.4 นายสุพรรณ ศรีธรรมมา สาขาอื่น (เวชศาสตร์ป้องกัน) 2.5 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก สาขาอื่น (สูตินรีเวชกรรม) 2.6 นายสมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ สาขาอื่น (กฎหมาย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครม.ตั้ง “เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน” คุมสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
บทความถัดไปรับ 5 พันอีกล็อต นร.-นศ.ทำงานพาร์ทไทม์-สมาชิกกอช.-อาชีพอิสระ รับ5,000 บาท เร่งลงทะเบียนเว็บเราไม่ทิ้งกัน