ราชกิจจาฯ ประกาศพรรคการเมืองสิ้นสภาพ

ราชกิจจาฯ ประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ระบุว่าตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชานิยม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 นั้นพลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชานิยมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชานิยม ตามข้อ 122 ของข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ.2561

กรณีดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรคหนึ่ง(7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง(7) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิกล้มละลาย คนนามสกุลดัง”เทวกุล ณ อยุธยา”
บทความถัดไปครูสาวโพสต์เยี่ยมบ้าน น.ร.กลางหุบเขา ต้องเดินเท้าขึ้นลงเขาหลาย กม.