ครม.ตั้งผู้ว่าการแบงก์ชาติคนใหม่ ตั้ง ‘วรากรณ์-ธงทอง’ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.ร.

ครม.ตั้ง ‘เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ’ นั่งผู้ว่าการแบงก์ชาติคนใหม่-อนุมัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กปถ.ตามที่ ก.คมนาคมเสนอ

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า

ครม.เห็นชอบการเสนอชื่อ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี ดังนี้

1.นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

2.นายอนุชา เศรษฐเสถียร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รวม 2 คน แทนผู้ที่ลาออก ดังนี้

1.นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานกรรมการ

2.นายขภัช นิมมานเหมินท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 10 คน ตามมติคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ (ด้านการเงินการคลัง)

2.นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (ด้านเศรษฐศาสตร์)

3.นายนรชิต สิงหเสนี (ด้านรัฐศาสตร์)

4.นายไมตรี อินทุสุต (ด้านรัฐศาสตร์)

5.ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ (ด้านนิติศาสตร์)

6.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ (ด้านนิติศาสตร์)

7.ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ (ด้านบริหารรัฐกิจ)

8.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ด้านบริหารธุรกิจ)

9.หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล (ด้านจิตวิทยาองค์การ)

10.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (ด้านสังคมวิทยา)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โผล่อีก คอนเสิร์ตนักร้องดัง ฉีกม่านพลาสติกกั้น แฟนเพลง ไม่กลัวโควิด
บทความถัดไปบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว