‘บิ๊กกบ’ ออกคำสั่ง ศปม.รองรับ คำสั่งศบค.ผ่อนคลายมาตรการ ขอยึดแนวทาง ‘นิวนอร์มอล’

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ออกคำสั่งคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 21/2563เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 6) เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 13) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3(6) ข้อ 4 และข้อ 5 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 1/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อ 1 จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.ให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในเรื่องปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรมตามมาตรการผ่อนคลาย แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกีจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ยังมีผลบังคับใช้และปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค โดยฉพาะกิจการและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 13 ) กิจการและกิกรรมที่มีประชาชนข้าร่วมจำนวนมาก เพิ่มมาตรการใช้แอปพลีเคชันที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำ กวดขัน ส่งเสริมและรณรงค์ให้สถานประกอบการและประชาชนยังคงตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตตามแนววิถี “นิวนอร์มอล”

2.ดำรงความต่อเนื่องในการตั้งจุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการก่ออาชญากรม การรวมกลุ่มชุมนุมที่ไม่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นตันไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เสียงจากนักศึกษาร้อยเอ็ด ตำรวจบุกหาครอบครัวถ่ายรูปคนในบ้าน สั่งห้ามลงมาชุมนุมที่กรุงเทพฯ
บทความถัดไป‘ท็อป’ ตามความคืบหน้าซ่อมบ้านหลุยส์ 115 ปี ชาวลำปางยื่นหนังสือขอ อ.อ.ป.ยึดต้นแบบเดิม