เปิดร่าง รธน.ชั่วคราว 2563 ฉบับ ‘เฉลิม’ มีแค่ 5 มาตรา ใช้เปิดทางเพื่อหาทางออกประเทศ

เปิดร่าง รธน.ชั่วคราว 2563 ฉบับ “เหลิม” เสนอมีแค่ 5 มาตราใช้เปิดทางเพื่อหาทางออกประเทศ แล้วค่อยร่างรธน.ฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้ออกแถลงการณ์หาทางออกให้ประเทศ โดยมีข้อเสนอ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2563 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 ทันที 2.ให้นำเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราวทันที 3.นายกฯ ต้องประกาศยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน โดยเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 จากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2563 ที่ตนจะเสนอนั้นมีเพียงแค่ 5 มาตราเท่านั้น ประกอบด้วย มาตรา 1 ให้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ พ.ศ.2563 และให้นํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาใช้บังคับแทนไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับถาวรต่อไป

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวต่อว่า มาตรา 2 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งนํามาใช้ไปพลางก่อน บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณี การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรี ดําเนินการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ มาตรา 4 ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่นํามาใช้ไปพลางก่อนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 5 การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image