ราชกิจจาฯ ประกาศอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 30 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เนื้อหาระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งผ่านการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 (CoronavirusDisease2019 (COVID-19)) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (LongStay) ในราชอาณาจักรเพื่อเป็นการนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (LongStay) ในราชอาณาจักรที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทย เข้ามาในราชอาณาจักรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.2 ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และยินยอมกักตัวในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก หรือสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก ไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.3 มีหลักฐานสถานที่พำนักระยะยาวในราชอาณาจักร (LongStay)

1.3.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก หรือสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกในราชอาณาจักร

1.3.2 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.3.2.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกหรือสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก ตามระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักระยะยาว (LongStay) ในราชอาณาจักร

1.3.2.2 หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลต่างด้าว

1.3.2.3 หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก

1.3.2.4 หลักฐานการชำระเงินการซื้อหรือเช่าซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อหรือเช่าซื้อได้ตามกฎหมาย

1.4 หลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักรโดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

ข้อ 2 บุคคลต่างด้าวตามข้อ 1 ที่ผ่านการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด  19 (CoronavirusDisease2019 (COVID-19)) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ SpecialTouristVisa (STV) สำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ การตรวจลงตราตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด

ข้อ 3 ภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาตตามข้อ 2 แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีกสองครั้ง ครั้งละเก้าสิบวัน โดยคนต่างด้าวต้องยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ต่อในราชอาณาจักร

ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขออยู่ต่อก่อนวันที่ประกาศนี้สิ้นผลใช้บังคับและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ’ แจ้งปิดสถานศึกษา 1 วัน กลุ่มเกียมพัฒนาประชาธิปไตย ไม่หวั่น จัดม็อบหน้า ร.ร.แทน
บทความถัดไปงามไส้! น้องฉี่ราด ไม่ยอมพาเข้าห้องน้ำ แต่กลับแก้ผ้า-เช็ดทิชชูต่อหน้าเพื่อนๆ (คลิป)