อนุมัติตั้ง ‘วิศิษฐ์’ ขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โผตั้งผู้บริหารระดับสูง กษ. 5 ตำแหน่ง

ครม. อนุมัติ กษ. ตั้ง วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โผตั้งผู้บริหารระดับสูง กษ. 5 ตำแหน่ง ด้าน ก.คลัง ตั้ง กุลยา ตันติเตมิท นั่ง ผอ.สศค.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 พฤจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.รับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก อว. ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวง หน่วยงานอย่างเป็นทางการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทางราชการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพร่รายชื่อดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นโฆษก อว.
2. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. เป็นรองโฆษก อว.

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวน 7 คน ดังนี้
1. นายนิพนธ์ ฮะกีมี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน คปภ.
2. นายวรวิทย์ เจนธนากุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีใน คปภ.
3. นายวิชัย อัศรัสกร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจใน คปภ.
4. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินใน คปภ.
5. นายสุวิชญ โรจนวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ใน คปภ.
6. นางฤชุกร สิริโยธิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ใน คปภ.
7. นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยใน คปภ.

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ดังนี้ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 1) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 2) นายดนุชา พิชยนันท์

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ให้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของ นายวิบูลย์ฯ ที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอรับโอน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รัฐบาลควักกว่า 3,500 ล. จองวัคซีนโควิด-19 ลุ้น! ศบค.ลดวันกักตัวใช้ก่อนปีใหม่
บทความถัดไปทบ.ฝึกครูต้นแบบสู้โควิด-19 ให้ความรู้กำลังพลและประชาชน