นิพนธ์ นำมวลชนจิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นิพนธ์ นำมวลชนจิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำความสะอาดเส้นทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ อปท. ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของไฟป่าและฝุ่นละออง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า หลังปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหลายพื้นที่รุนแรงและเกิดขึ้นทั่วประเทศพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นควันจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น เน้นย้ำให้ดำเนินการตามให้ปฎิบัติตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด

ตามกฎหมายและแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละอองของกรมควบคุมมลพิษ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้กลไกคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำหนดมาตราการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์รวมถึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการกฎหมายอย่างจริงจังตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมรณรงค์ Kick off การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางในการสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในการร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เหมือนกับการป้องกันไวรัสโควิด-19 และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์มากที่สุด

ในการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควันโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับตากลุ่มเสี่ยง ที่มีพฤติกรรมการเผาป่า หรือหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดต่อไป

จากนั้น นายนิพนธ์ พร้อมคณะร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เส้นทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการสร้างความรักความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยมให้มีจิตสำนึกสาธารณะ โดยจะร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ให้มีความสะอาดและสวยงาม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อึ้ง! เปิดรายได้ทำงานบ่อนพม่า ครึ่ง ชม. 1,200 รับสูงสุดเดือนละ 2.5 แสน
บทความถัดไปอุทยานฯสั่ง จนท.ลงพื้นที่สอบ หลังผู้ใหญ่บ้านแจ้งจับ ปธ.สภาฯอบต.ท่ากระดาน ลักลอบตัดไม้สัก