กลาโหม ประกาศรายการยุทธภัณฑ์ต้องขออนุญาต รวมหน้ากาก-อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงกลาโหม กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 พ.ศ. 2564 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 เพื่อกำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ให้สอดคล้องกับหลักสากลและเทคโนโลยีปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon