ครม.ไฟเขียว ให้ขรก.-ตำรวจ 22 หน่วยงาน มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงทางไซเบอร์

ครม. ไฟเขียว ให้ขรก.-ตำรวจ จาก 22 หน่วยงาน มาปฎิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตามสกมช. เสนอ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นการชั่วคราว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)  เสนอ ดังนี้

1. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสืออนุญาตแล้ว จำนวน 41 คน จาก 16 หน่วยงาน ให้ข้าราชการฯเหล่านั้นมาปฏิบัติงานที่ สกมช. เป็นการชั่วคราว ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

2. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาต จำนวน 10 คน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) ให้ข้าราชการฯ เหล่านั้นมาปฏิบัติงานที่ สกมช. เป็นการชั่วคราว หากหน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสืออนุญาตหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแล้ว ทั้งนี้ ให้ถือว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงานที่ สกมช. เป็นการชั่วคราวดังกล่าวนั้น ไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วแต่กรณีจากสังกัดเดิม ตามนัยมาตรา 81 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

โดยสกมช. รายงานว่า 1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรา 80 บัญญัติให้ดำเนินการจัดตั้ง สกมช. ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562) ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง สกมช. เสร็จแล้วแต่ยังขาดพนักงานมาขับเคลื่อนและดำเนินการตามภารกิจของ สกมช. และนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ สกมช. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 9.17 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 รวมทั้งได้จัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาด้วยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบฯ

2. สกมช. ได้ขอยืมตัวข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ เพื่อมาปฏิบัติงานที่ สกมช. เป็นการชั่วคราวจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 22 หน่วยงาน รวม 58 คน โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้ตอบรับให้การสนับสนุนจำนวน 16 หน่วยงาน รวม 41 คน และหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถให้การสนับสนุนได้จำนวน 7 หน่วยงาน รวม 7 คน รวมทั้งอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดจำนวน  1 หน่วยงาน รวม 10 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นายพรานยิงปะทะ จนท.ห้วยขาแข้ง ก่อนหลบหนีเข้าป่า
บทความถัดไป“เจ้าสัว” ออกมาตรการดูแลพนักงานและชุมชนเตรียมรับวัคซีน