ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ ตั้ง กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ดำรงตำแหน่ง “นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ตั้ง กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ดำรงตำแหน่ง “นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองกรโปรดเกล้าโปรดกระหม่มแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พรราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยที่มาตรา 17 บัญญัติให้แก่ไขคำว่า “ประธานสภาราชวิทยาลัย” ในพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 เป็นคำว่า “นายกสภาราชวิทยาลัย” และบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศใด ที่ใช้คำว่า “ประธานสภาราชวิทยาลัย” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัย ให้ใช้คำว่า “นายกสภาราชวิทยาลัย” แทน นั้น

เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์มาครบกำหนดตามวาระแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำความกราบทูล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนรี ขอพระราชทานพระกรุณาแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกวาระหนึ่ง

การนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทาน พระกรุณาทรงรับดำรงตำแหน่งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามเสนอ และที่ประชุมสภา ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงตอบรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

จึงเสนอขอให้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุดมาก! อ่านความเห็นจ๊ะ นงผณี ที่ฝากถึง ‘คนรวย’ ที่แฟนๆนับหมื่นพากันกดไลก์
บทความถัดไปเฮ! เงินเข้าอีกรอบ คลังโอน ‘เราชนะ’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าเป๋าตัง 1 พันบ.