2 ชั่วโมงครึ่ง สนช. ผ่านงบปี′ 60 วงเงิน 2.7ล้านล้าน “วิษณุ” สัญญา จะใช้จ่ายตามกม.

2 ชั่วโมงครึ่ง สนช. ผ่านงบ′ 60 วงเงิน 2.7ล้านล้านบาท “วิษณุ” ชี้ เป็นงบช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อรบ.เก่า-ใหม่ สัญญา จะใช้จ่ายตามกม.

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานได้พิจารณาเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ นายอภิศักดิ์ ชี้แจงว่า กมธ.ได้มีการปรับลดทั้งสิ้นจำนวน 17,980,242,800 บาท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่งคงแห่งชาติ แผนแม่บทระดับชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดการในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตลอดจนเป้าหมายในการดำเนินงาน ความคุ้มค่า ความพร้อม ศักยภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา อาทิ 1.โครงการหรือรายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือหมดความจำเป็น 2.รายการที่มีเป้าหมายดำเนินงานที่ไม่ชัดเจน มีความจำเป็นน้อย มีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนไม่ประหยัด 3.รายการที่มีผลดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ และคาดว่าจะไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2560 4.รายการงบประมาณต่างๆที่สามารถประหยัดได้ และ 5.รายการที่สามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณ เช่น เงินรายได้หรือเงินสะสมที่เหลืออยู่ในหน่วยงานต่าง ๆและเงินรายได้จากกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนเป็นต้น

Advertisement

นายอภิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการปรับเพิ่มงบประมาณจำนวน 17,980,242,800 บาท เท่ากับจำนวนที่ปรับลดลง เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการกองทุน เงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยองค์กรอิสระของรัฐ และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือสำหรับกรณีมีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในระยะต่อไป รวมทั้งเพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีระหว่างปี 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 นอกจากนี้กมธ.มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2560 รวมทั้งสิ้น 10,680,485,300 บาท เนื่องจาก 3 หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ คือมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะที่กฎหมายมีผลบังคับแล้ว และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐไปตั้งที่กรมการท่องเที่ยว

ต่อมา ที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามมาตราทั้งหมด 59 มาตรา โดยมีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นเพียง 2 คน คือ นายสมชาย แสวงการ และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ โดยหลังจากใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยมติ 183 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1 คะแนน และให้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนครม. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศลาว แต่นายกฯก็ได้ติดตามการประชุมเป็นระยะๆ ตั้งแต่วาระแรก ซึ่งนายกฯมีความพอใจ และชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณกมธ. และสมาชิก สนช.ที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการพิจารณาในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯจะนำไปใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งถ้าดูผิวเผินก็เหมือนกับการใช้งบในแต่ละปี แต่ครั้งนี้อาจมีความแตกต่างเพราะเป็นการนำงบประมาณไปใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ – 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายตามโรดแมปของรัฐบาล เป็นปีสุดท้ายของแผนและขั้นตอนช่วงที่ 2 เพราะจากนั้นจะเข้าสู่การเลือกตั้ง และมีรัฐบาลชุดใหม่

“ถือเป็นขั้นตอนที่ 3 ซึ่งปลายช่วงที่ 3 ถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างรัฐบาลเก่า และรัฐบาลใหม่ สิ่งสำคัญคือจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีบทบัญญัติหลายบทที่จะบังคับใช้ โดยไม่เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล เรียกว่าช่วงออกฤทธิ์ แปลว่าการใช้จ่ายงบประมาณจะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ และยังมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบ คือร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ และร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ในเร็วๆนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้สมาชิกรับทราบและมั่นใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณในปีนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้งบประมาณของรัฐบาลต่อๆไป ดังนั้นรัฐบาลขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ และคำแนะนำของสมาชิก” นายวิษณุกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image