โฆษก ทอ. แจงรื้อระบบจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อความถูกต้อง ยึดประโยชน์สูงสุด

โฆษก ทอ. แจงรื้อระบบจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อความถูกต้อง ยึดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการจัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม (GBAD) และ 2) โครงการจัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ขอนำเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้

กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม (GBAD) จำนวน 1 ระบบ เพื่อพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะฐานบินปฏิบัติการที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งระบบในปัจจุบันมีกำหนดหมดอายุการใช้งานในปี 2564 โดยกองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดหาระบบทดแทน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารและป้องกันภัยทางอากาศ ตามที่ระบุไว้ในสมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.2563 โดยโครงการดังกล่าวมีการตั้งข้อสังเกตใน 2 ประเด็น คือ

ประเด็นแรก กล่าวอ้างว่ากองทัพอากาศพยายามรวบรัดโครงการให้จบก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2564 ข้อเท็จจริงคือ โครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการรวบรัดโครงการตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใด

ประเด็นที่สอง กล่าวอ้างว่ามีการเปลี่ยนวิธีการประกวดราคา จากเดิมที่ใช้การคัดเลือก มาเป็นวิธีการเจาะจงเพียงบริษัทเดียว ซึ่งอาจเข้าข่ายขัด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐนั้น ข้อเท็จจริงคือ การเปลี่ยนวิธีประกวดราคาจากการคัดเลือกเป็นวิธีการเจาะจง สามารถดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56

สำหรับโครงการจัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในอวกาศ

โดยโครงการนี้ มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาทำให้กองทัพอากาศเสียประโยชน์ ซึ่งข้อเท็จจริงคือ กองทัพอากาศได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณา ให้เป็นไปตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลง 8  เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

ทั้งนี้ กองทัพอากาศขอยืนยันว่า การจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศทุกโครงการ ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและกองทัพอากาศเป็นสำคัญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประกาศกฎกระทรวง คงภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาล อัตราเดิมอีก1 ปี
บทความถัดไป‘ธรรมนัส’ ประสานส.ส.พปชร.รุดช่วยเหลือปชช.เผชิญวิกฤติเตี้ยนหมู่-ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด