ภาคีเพื่อ ปชต. ยื่น จม. แนะ ‘นายกฯ-ปธ.รัฐสภา’ ทำประชามติ เฟ้น ส.ส.ร.ร่าง รธน.ใหม่

ภาคีเพื่อ ปชต. ยื่น จม. แนะ ‘นายกฯ-ปธ.รัฐสภา’ ทำประชามติ เฟ้น ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย นำโดย นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้ประสานงานภาคีฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอให้รัฐสภามีมติให้มีหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาการใช้อำนาจตามมาตรา 166 แห่งรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่า “เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สองแล้วหรือไม่”

ในหนังสือดังกล่าวระบุเหตุผลว่า การเข้ายื่นหนังสือนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อสถาปนาอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน ฝ่ายนักการเมืองและฝ่ายประชาธิปไตยทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการออกเสียงประชามติ เพื่อถามผู้ออกเสียงว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหลักการของมติที่ผ่านวาระที่สองของรัฐสภา โดยดำเนินการในทั้งสามช่องทางที่กฎหมายประชามติเปิดไว้

ในช่องทางแรก การออกเสียงประชามติสามารถทำได้โดยมติของคณะรัฐมนตรี ภาคีฯขอให้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลพิจารณาให้รัฐมนตรีในสังกัดเสนอเรื่องการจัดให้มีการออกเสียงประชามติเข้าสู่วาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี

ในช่องทางที่สอง รัฐสภาสามารถริเริ่มได้โดยให้ความเห็นชอบการออกเสียงประชามติ และส่งมติของรัฐสภาไปยังคณะรัฐมนตรี

และในช่องทางที่สาม ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน เข้าชื่อกันเพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติ

ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาแล้ว ทางภาคีฯยังเข้ายื่นหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกัน ยื่นถึงนายกฯให้ ครม.ใช้อำนาจตามมาตรา 166 เพื่อดำเนินการออกเสียงประชามติเพื่อถามความเห็นประชาชนในประเด็นเดียวกันด้วย