เปิด 240 สินค้า – 50 บริการ กฎหมายบังคับผู้จำหน่าย ต้องแสดงราคาให้ชัดเจน-เปิดเผย

เปิด 240 สินค้า – 50 บริการ กฎหมายบังคับผู้จำหน่าย ต้องแสดงราคาให้ชัดเจน-เปิดเผย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 61 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ มีรายละเอียดระบุว่า

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาหรือ ค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ไปแล้ว นั้น โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนมาตรการแสดง ราคาสินค้าและค่าบริการแล้ว เห็นควรคงรายการสินค้าและบริการที่ต้องแสดงราคาและค่าบริการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 3 ให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าตามบัญชี ก แนบท้ายประกาศ ฉบับนี้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้จำหน่ายที่จำหน่ายโดยการเร่ขายตามที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ เป็นการเร่ขายโดยใช้ยานยนต์

ข้อ 4 ให้ผู้ให้บริการแสดงค่าบริการที่ให้บริการตามบัญชี ข แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ 5 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ให้กระทำโดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนังหรือวัตถุอื่น และแสดงไว้ที่สินค้าที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการ หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้น การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคา หรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ในลักษณะที่ชัดเจนและ เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจ ำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ 6 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้าลำดับที่ 188 189 192 และ 1933 ตามบัญชี ก แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ที่จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดติดตั้งไว้เป็นประจำ ต้องแสดงตัวเลขราคามีขนาดสูงไม่ต่ำกว่าสิบห้าเซนติเมตร ไว้หน้าสถานีบริการ และการแสดงราคาจำหน่ายนั้น ต้องตรงกับราคา ที่ระบุไว้ที่มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

7 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้าลำดับที่ 197 214 และ 215 ตามบัญชี ก แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้แสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าตามข้อ 3 พร้อมทั้ง แสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการ  ที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ ชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้ รายการ และราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือ มีขนาดเทียบเท่า

ข้อ 8 ในกรณีที่สภาพของสินค้าหรือการให้บริการไม่สามารถแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า หรือค่าบริการที่ให้บริการไว้ที่สินค้าที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการ หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้นได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงรายการสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการ ที่ให้บริการ โดยให้นำความในข้อ 5 มาใช้บังคับกับการจัดทำบัญชีแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือ ค่าบริการที่ให้บริการโดยอนุโลม และจัดให้มีไว้ในที่ที่เปิดเผยซึ่งผู้บริโภคสามารถดูได้
ข้อ

9 กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ3 ข้อ4 หรือข้อ7 ผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการจะต้องแสดง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือ
ค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ 10 กรณีสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ที่ฉลาก ภาชนะบรรจุ สิ่งที่หุ้มห่อหรือที่สินค้านั้น หากผู้จำหน่ายประสงค์จะจำหน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้อง แสดงราคาจำหน่ายใหม่ และให้ถือว่าผู้จำหน่ายได้แสดงราคาจำหน่ายปลีกตามข้อ 3 แล้ว แต่ถ้าผู้จำหน่ายประสงค์จะจำหน่ายในราคาที่แตกต่างไปจากราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้พิมพ์หรือแสดงไว้แล้ว ต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกใหม่ตามข้อ 3

ข้อ 11 การแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ3 ข้อ4ข้อ7 หรือข้อ 10 ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการจำหน่าย หรือให้บริการ แก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่ายปลีกหรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จับตา! ระงับชื้อขายหุ้นเอเวอร์แกรนด์ บ.ฮ่องกงจ่อเทคโอเวอร์
บทความถัดไปชาวอาเซียนแทบร้องไห้ ฝรั่งโชว์กิน ‘ทุเรียน-เงาะ’ ชุบแป้งทอดทั้งเปลือก โอด อย่าหาทำ