ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด ฉบับที่ 12

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด ฉบับที่ 12

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม
ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ฉบับที่ ๑๒) ความว่า

ด้วยที่ผ่านมาภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด- 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสาธารณสุขสามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคได้ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล และการบูรณาการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม เพื่อควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ ควบคู่กับ การป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลในระยะยาว รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมาตรการผ่อนคลายและมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามระดับพื้นที่ของสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รวมทั้งได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์โดยได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ข้อ ๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ๓ (๖) และข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติดังนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๓. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon