ศาล รธน.มติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง ‘หมอวรงค์’ ปมสภาแก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง “หมอวรงค์” ยื่นปมสภาลักไก่ แก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า รัฐสภาดำเนินการตรารัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ หมวด 7 รัฐสภา ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 26 มาตรา 77 และมาตรา 85 โดย ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องไม่ปรากฏว่า นพ.วรงค์ เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากกรกระทำใด เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการตรารัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ของรัฐสภาเท่านั้น กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง นพ.วรงค์ไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon