ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกกต.ออกเสียงประชามติ ฉบับล่าสุด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกกต.ออกเสียงประชามติ ฉบับล่าสุด

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ราชกิจจนุกเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565   ว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถรองรับภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ประชามติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2556
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การออกเสียง” หมายความว่า การออกเสียงประชามติ
“สิทธิออกเสียง” หมายความว่า สิทธิออกเสียงประชามติ
“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
“วันออกเสียง” หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติ
“เขตออกเสียง” หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดให้เป็นเขตออกเสียงประชามติ
“หน่วยออกเสียง” หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดให้เป็นหน่วยออกเสียงประชามติ
“ที่ออกเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทาการออกเสียงประชามติและให้หมายความ
รวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงประชามติ
“ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด” หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทำการออกเสียงประชามติ
สาหรับผู้มีสิทธิออกเสียงที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด และให้หมายความรวมถึง
บริเวณที่กำหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด

อ่านรายละเอียดคลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image