นิด้าโพล ชี้ ปชช.ร้อยละ 56.11 หนุนก้าวไกลเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ทิ้งรอง ปธ.สภา

นิด้าโพล ชี้ ปชช.ร้อยละ 56.11 หนุนก้าวไกลเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ทิ้งรอง ปธ.สภา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พรรคก้าวไกลควรเลือกอะไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพรรคก้าวไกล ควรเลือกอะไร

เมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลในเรื่องตำแหน่งที่คิดว่าสำคัญระหว่างรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.40 ระบุว่า สำคัญพอๆ กัน รองลงมา ร้อยละ 29.85 ระบุว่า ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำคัญกว่า ร้อยละ 28.55 ระบุว่า รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สำคัญกว่า ร้อยละ 1.68 ระบุว่า ไม่สำคัญทั้งสองตำแหน่ง และร้อยละ 1.52 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลควรเลือกระหว่างรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 56.11 ระบุว่า ควรเลือกตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รองลงมา ร้อยละ 39.08 ระบุว่า ควรเลือกตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และร้อยละ 4.81 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Advertisement

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานร่วมกันของพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์ในการเป็นฝ่ายค้าน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 37.25 ระบุว่า ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 28.55 ระบุว่า ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 17.79 ระบุว่า ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.82 ระบุว่า ทั้งสองพรรคจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เลย และร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  1. 1. ท่านคิดว่าตำแหน่งใดสำคัญกว่ากันระหว่าง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ตำแหน่งที่ประชาชนคิดว่าสำคัญระหว่าง
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
กับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
การเลือกพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ
เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566 ไม่เคยเลือก
พรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เลย
เคยเลือก
แต่ไม่ได้เลือก
ในการเลือกตั้ง
เมื่อ 14 พ.ค. 2566
ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
สำคัญพอ ๆ กัน 36.97 38.57 45.10 66.67 50.02 38.40
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำคัญกว่า 27.76 34.29 23.53 33.33 16.66 29.85
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สำคัญกว่า 34.28 20.61 29.41 0.00 16.66 28.55
ไม่สำคัญทั้งสองตำแหน่ง 0.42 3.88 0.00 0.00 0.00 1.68
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.57 2.65 1.96 0.00 16.66 1.52
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

  1. 2. ท่านคิดว่าพรรคก้าวไกลควรเลือกตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลควรเลือก
ระหว่างรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
การเลือกพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ
เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566 ไม่เคยเลือก
พรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เลย
เคยเลือก
แต่ไม่ได้เลือก
ในการเลือกตั้ง
เมื่อ 14 พ.ค. 2566
ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ควรเลือกตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 52.69 61.84 51.96 83.33 33.33 56.11
ควรเลือกตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 43.63 32.04 43.14 16.67 33.33 39.08
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.68 6.12 4.90 0.00 33.33 4.81
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

  1. 3. ท่านคิดว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ในการเป็นฝ่ายค้านได้หรือไม่
ความคิดเห็นต่อการทำงานร่วมกัน
ของพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์
ในการเป็นฝ่ายค้าน
การเลือกพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ
เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้ง
เมื่อ 14 พ.ค. 2566
ไม่เคยเลือก
พรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เลย
เคยเลือก
แต่ไม่ได้เลือก
ในการเลือกตั้ง
เมื่อ 14 พ.ค. 2566
ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ/
ไม่สนใจ
ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้ค่อนข้างดี 40.93 32.86 31.37 50.00 50.00 37.25
ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 29.46 26.53 33.33 0.00 33.33 28.55
ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันได้ไม่ค่อยดี 16.01 20.20 19.61 16.67 0.00 17.79
ทั้งสองพรรคจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เลย 9.63 17.96 8.83 33.33 16.67 12.82
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.97 2.45 6.86 0.00 0.00 3.59
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image