ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ จชต. 2 วัน เดินสายให้กำลังใจจนท. ย้ำสิ่งที่ทำอยู่คือความภาคภูมิใจ

‘บิ๊กต่อ’ ลงพื้นที่ จชต. ตลอด 2 วัน เดินสายให้กำลังใจจนท. ย้ำสิ่งที่ทำอยู่คือความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.กอ.รมน.)คณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง 6-7 ตุลาคม เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติภารกิจและให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่

พล.อ.เจริญชัย ได้เดินทางไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.4สน.)ส่วนหน้า ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน และการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดในทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งกําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ มีความเข้าใจถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน

Advertisement

สำหรับในวันที่สอง พล.อ.เจริญชัย ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร รับฟังบรรยายสรุป พร้อมพบปะกำลังพลในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยหลังจากได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติของหน่วย ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมผู้บังคับหน่วยและกำลังพลที่มีกระบวนการคิด การวางแผน และการปฏิบัติภารกิจอย่างมีหลักการและเข้มแข็ง ทั้งยังมอบแนวทางสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจที่ต้องให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและจำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกันการปฏิบัติทางยุทธวิธีในการป้องกันที่ตั้งฐานปฏิบัติการและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ต้องมีการปรับรูปแบบกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องไปยังกำลังพลอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมมอบความห่วงใยและความปรารถนาดีแก่กำลังพลทุกนาย ให้มีความภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อแผ่นดิน

ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้บัญชาการทหารบกตลอด 2 วันนี้ นอกจากได้ติดตามการปฏิบัติภารกิจแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image