ปภ. เข้าร่วมการประชุมอาเซียนด้านภัยพิบัติ ณ เมืองกว๋างนินห์ ประเทศเวียดนาม

ปภ. เข้าร่วมการประชุมอาเซียนด้านภัยพิบัติ ณ เมืองกว๋างนินห์ ประเทศเวียดนาม

เมื่อช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2566 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมการประชุมระดับอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ที่เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมปรการะชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 43 รวมถึงการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 43rd Meeting of ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), The 11th Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) and the related Meetings) และนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และผู้แทนระดับรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 11 ในช่วงวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2566

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลดำเนินงานของแผนงาน AADMER 2021 – 2025 ตามพันธกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การตอบโต้และสร้างภูมิภาคที่เข้มแข็ง รวมทั้งการเป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะความสำเร็จของโครงการสำคัญ ได้แก่ คู่มือกฎหมายด้านการจัดการสาธารณภัยและสาธารณสุขฉุกเฉิน โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ จำนวน 11 รุ่น โครงการฝึกอบรมทีมสำรวจและประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติของอาเซียน หรือ ASEAN-ERAT ขั้นที่ 2 โครงการการจัดทำมาตรฐานและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน การพัฒนาศักยภาพคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล ภายใต้โครงการระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับอาเซียน

Advertisement

ระยะที่ 4 การจัดงานสัปดาห์การจัดการภัยพิบัติของอาเซียน พ.ศ.2566 รวมถึงการรับรองเอกสารผลลัพธ์ถ้อยแถลงฮาลองสำหรับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนโดยการขับเคลื่อนขั้นตอนปฏิบัติล่วงหน้าในการจัดการภัยพิบัติ ทั้งนี้ มีผู้แทนระดับรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียน และผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance and Disaster Management – AHA Center) เข้าร่วมการประชุมฯ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image