วุฒิสภา เห็นชอบ ‘เอกวิทย์ วัชชวัลคุ’ นั่ง ป.ป.ช. แทน ‘ณรงค์ รัฐอมฤต’

‘วุฒิสภา’ เห็นชอบ ‘เอกวิทย์’ นั่ง ป.ป.ช.แทน ‘ณรงค์ รัฐอมฤต’

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภา มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561) คือ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 แทน นายณรงค์ รัฐอมฤต ที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี โดยเป็นการประชุมและลงคะแนนลับ

ภายหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น นายพรเพชรได้แจ้งผลการลงคะแนนว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 202 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน ซึ่งผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายเอกวิทย์ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ไม่น้อยกว่า 123 คะแนน ดังนั้น นายเอกวิทย์จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image